• Zápis detí do MŠ

    •  

     Zápis detí do MŠ

     na školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 06.05.2024 v čase od 12:00 hod. do 16:30 hod. v priestoroch MŠ Kaplna

     Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 ods. 1 a 2 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     Podmienky prijatia :

     • Materská škola bude pri zápise požadovať osobné údaje a predloženie dokladov dieťaťa a zákonných zástupcov podľa platnej legislatívy.
     • Zákonný zástupca dieťaťa vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov, spolu s lekárskym potvrdením a kópiou rodného listu dieťaťa.
     • Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak: jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa (je možné preukázať napr. neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (preukázanie- potvrdenie od všeobecného lekára zákonného zástupcu), vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (preukázanie- Čestné vyhlásenie-PRÍLOHA č.1).
     • Zákonní zástupci sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpíše iba jeden z nich a rozhodnutie bude následne doručené len jednému zákonnému zástupcovi (preukázanie- Písomné vyhlásenie-PRÍLOHA č. 2).
     • Zákonný zástupca doručí žiadosť o prijatie spolu s potrebnými dokladmi uvedenými vyššie buď:
     • OSOBNE (žiadosť, občiansky preukaz, originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu a overeniu údajov v žiadosti) (06.máj) 
     • POŠTOU (na adresu Materská škola, Kaplna 174, 900 84) (01.-31.máj)
     • E-MAILOM (odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu: materskaskolakaplna@gmail.com – ako prílohu v PDF) (01.-31.máj)
     • DO SCHRÁNKY (pri vstupe do MŠ-obálka označená adresou MŠ a údajom- „Žiadosť do MŠ“ ) (01.-31.máj).
     • Formulár žiadosti o prijatie do MŠ a jednotlivé vyhlásenia- PRÍLOHA č.1 a 2) sú dostupné na webovej stránke materskej školy www.mskaplna.sk v časti tlačivá na stiahnutie alebo priamo v materskej škole.
     • Zákonný zástupca dieťaťa so zdravotným znevýhodnením predloží spolu so žiadosťou o prijatí a potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

      V zmysle  školského  zákona 245/2008 sa prednostne prijímajú : 

     • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú deti, ktoré do 31.8.2024 dosiahnu 5 rokov a  ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti pre MŠ Kaplna 174,
     • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
     • následne deti, ktoré majú právo na prijatie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.augusta príslušného kalendárneho roku,
     • deti, ktoré k 31.08.2024 dosiahnu vek 3 roky v postupnosti od najstaršieho po najmladšie,
     • následne ostatné deti podľa kapacitných a prevádzkových možností MŠ.

      

     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov sa ďalej prednostne prijíma:

     • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú školu,
     • dieťa s trvalým pobytom v obci Kaplna.

     Čas a spôsob podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete tu na stránke sekcia TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

      

     Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ ?

     • fotokópiu zdravotného preukazu, papučky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné) 
     • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyhlásenie o bezinfekčnosti, splnomocnenie k preberaniu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) – všetky potrebné tlačivá dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa do MŠ.