• Novinky

      • Projekt Olejko chráni prírodu

      • Naša materská škola sa zapojila do projektu o zaujímavé vecné výhry a popritom sa deti naučia niečo nové o recyklácií použitého kuchynského oleja. Prosíme rodičov o spoluprácu, použítý kuchynský olej zlievajte do akéjkoľvek plastovej náboby (fľaše). Naplnené fľaše odovzdajte v MŠ a tie budú následne umiestnené do zbernej nádoby. Čím viac použitého oleja sa nám podarí vyzbierať, tým väčšiu budeme mať šancu na výhru. 

      • Ponožkový október

      • V rámci projektu ponožkový október sme vyzbierali až 36 párov ponožiek, ktoré urobili radosť klientom Domova sociálnych služieb Báhoň. Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a pani učiteľkám ktorí sa do projektu zapojili.

      • Jesenná brigáda v našej MŠ

      • V sobotu 14.10.2023 sa v našej škôlke uskutočnila jesenná brigáda, na ktorej sa zúčastnilo množstvo rodičov. Vďaka priaznivému počasiu sa nám podarilo spraviť veľa užitočných vecí. Premiestnili sa staré nepotrebné preliezky, ktoré sa budú postupne nahrádzať novými, natierali a lakovali sa drevené konštrukcie, čistil sa areál MŠ od nepotrebných porastov či kríkov no a na záver sa spoločnými silami podarilo obrúsiť a natrieť hlavný vstup do areálu - plot aj brána veselými farbami. Chceme sa podakovať všetkým zúčastnením rodičom za veľkú pomoc, vážime si Vašu ochotu venovať svoj voľný čas k zveladeniu prostredia MŠ. Ďakujeme aj pani Priehodovej za finančný príspevok, ktorý bol použitý na nákup potrebného materiálu a ďakujeme aj rodičom, ktorí zabezpečili občerstvenie.

      • PONOŽKOVÝ OKTÓBER V NAŠEJ MŠ

      • V rámci empatie a prosociálnosti sa naša MŠ zapája tento rok do projektu, ktorého cieľom je pred zimným obdobím vyzbierať zakúpené ponožky pre ľudí v núdzi, hľavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Ponožky sú najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o ľudí bez domova. Ponožky ich chránia pred chladom, infekciami, uľahčujú im chôdzu za pomocou. Verím, že sa do projektu podarí zapojiť čo najviac  ľudí a budeme tak spoločne s deťmi pomocť pomocť tým, ktorí to žiaľ najviac potrebujú.

      • Sme krajší, sme zelení, sme eko 🙂

      • Naša materská škola prešla počas leta viacerými úpravami, vďaka ktorým budú deti v krajšom a pohodlnejšom prostredí. Celá MŠ je zateplená s peknou povrchovou úpravou, na slnečnej strane pribudli vonkajšie žalúzie, aby sme sa v lete už viac neprehrievali a ak by predsa len bolo potrebné, vieme sa schladiť vďaka novým klimatizačným zariadeniam v oboch triedach. Vymenila sa aj dlažba na vonkajšom schodisku.

       Veľká vďaka za toto všetko patrí nášmu zriaďovateľovi, starostovi obce Kaplna.

      • Školský rok 2023/2024

      •  

       Milí rodičia,

       školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 04.09.2023. 

        

       Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

       Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 8,00 hod.

       Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod,

       prípadne napoludnie od 11,50-12,00 hod., pričom rodič vopred oznámi pani učiteľkám na triede, ak si chce dieťa prevziať napoludnie.

        

       Pri prvom nástupe do materskej školy (4.9.2023) každý rodič (za dieťa) odovzdá Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti v tlačenej podobe (tlačivo: Pisomne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti), vo vytlačenej forme je pripravené v šatni MŠ. Cez edupage sa tlačivo nepodáva. Najskorší dátum na tlačive môže byť 3.9.2023, tlačivo vypĺňa iba zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič a pod.).

       Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa zákonný zástupca predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

       Podľa rozhodnutia ministra školstva zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie predložiť „Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast“, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Zákonní zástupci detí, ktorí neplnia povinné predprimárne vzdelávanie „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť MŠ alebo zákonnému zástupcovi zaslané aj e-mailom.

       Ráno pri príchode zákonní zástupci každého dieťaťa dostanú tlačivá (Splnomocenstvo na prebratie dieťaťa z MŠ, Súhlas so spracovaním osobných údajov, prihlasovací lístok na stravu), ktoré vyplnia a prinesú buď popoludní daného dňa alebo nasledujúce ráno.

       Všetky deti materskej školy sú prihlásené na stravu už od 04.09.2023. Ak Vaše dieťa nenastúpi hneď 4.9.2023 je potrebné odhlásiť ho v školskej jedálni a tiež v MŠ. V prípade neprítomnosti, zákonný zástupca odhlási svoje dieťa v daný deň najneskôr do 8:00 hod. (osobne, sms alebo telefonicky na tel.č. 0948/021965). Rovnako po chorobe opäť svoje dieťa nahlási.

       Zoznam vecí, ktoré potrebujú mať deti v MŠ som posielala v mesiaci júl emailom každému zákonnému zástupcovi novoprijatých detí. Zákonní zástupci, ktorých deti už MŠ navštevovali aj minulý šk. rok už vedia, čo ich dieťa potrebuje mať v MŠ. Zoznam potrebných vecí, ktoré majú mať deti v MŠ je umiestnený aj na nástenke vo vstupnej chodbe MŠ.

        

       Zaradenie detí do tried (umiestnený na vchodových dverách MŠ, na nástenkách pri šatni):

       1. trieda "Žabky": triedne učiteľky:  Gabriela Kösziklová, PaedDr. Adriána Krajčovičová

       1. trieda "Včielky": triedne učiteľky: Katarína Oravcová, Mária Holeková

       Pedagogický asistent: Mgr. Bibiána Kučerová

       Všetky potrebné informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke našej materskej školy.

       Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

        

       PaedDr. Adriána Krajčovičová

       riaditeľka MŠ

      • Jarná brigáda 2023

      • Veľmi pekne chcem poďakovať aktívnym rodičom, ktorí prišli na brigádu. Urobili sme kus práce- natierali sa preliezky, zábradlia, stojany na bicykle, futbalové bránky, altánok pre deti, osadili sa dopravné značky na dopravné ihrisko, dokončila sa úprava skalky, vyplel sa kvetinový záhon, vysadili sa kvietky do vyvýšeného kvetinovo-bylinkového záhona, presúvali sa rôzne komponenty na školskom dvore.

       Ešte plánujeme jednu brigádu - ponatierať plot a hlavnú bránu do MŠ, gumenné herné prvky, opraviť drevenú preliezku pre deti, kt. je v dezolátnom stave, tak kto nestihol prísť budeme radi ak sa zúčastní. O termíne budem informovať. 

      • Simsalala v MŠ

      • Dňa 29.3. o 09:00 nás navštívy Simsalala zo svojím hudobno zábavným koncertom. Všetci sa veľmi tešíme.

      • Farebný týždeň

      • Milí rodičia, 

       nasledujúci týždeň, t.j. od pondelka 20.3.2023 do piatka 24.3.2023 bude venovaný farbám. Vzdelávacie aktivity, hrové činnosti a pod. budú zamerané na farby. Každý deň budeme mať všetci na sebe oblečené tričko určenej farby a tak spoločne absolvujeme farebnú púť-púť veselým týždňom.

       Preto Vás prosíme o spoluprácu, ak máte možnosť oblečte svojím deťom vrchnú časť oblečenia podľa farby na daný deň. Vo farbách jednotlivých dní nám tety kuchárky pripravia aj chutné farebné jedlá :-)

      • Prerušenie prevádzky MŠ

      • Vážení roričia, 

       z dôvodu vysokej chorobnosti, so súhlasom zriaďovateľa bude prerušená prevádzka MŠ od utorka 21.2.2023 do piatka 24.2.2023 vrátane. Prevádzka MŠ bude opäť obnovená v pondelok 27.2.2023.