• Adaptácia detí

    •  

      

     Adaptačný proces dieťaťa v materskej škole 

      

      

      

      

     Vstup do MŠ je pre dieťa výrazná zmena v jeho živote. Odlúčenie dieťaťa od matky, rodičov, rodiny a adaptácia na nové prostredie znamená pre dieťa vždy určitú psychickú záťaž. Deti na túto zmenu citlivo reagujú.

      

     Adaptácia dieťaťa - prispôsobovanie sa novým sociálnym podmienkam je zložitý proces tak pre dieťa, pre jeho rodiča, ako aj pre učiteľa.

      

     Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak. Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako súzrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa alebo predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení.

      

     Podpora začlenenia sa dieťaťa do kolektívu zo strany rodiča:

     • trénovaním odlúčenia,
     • potreba zosúladenia denného režimu doma s denným režimom v MŠ,
     • dieťa postupne socializovať s rovesníkmi napr. častejšími návštevami detského ihriska, detských kútikov,
     • rodič by mal viesť svoje deti k samostatnosti (nerobiť za nich veci, kt. už zvládnu samé- obúvanie, obliekanie, použitie vreckovky, toaletného papiera...),
     • samotnou prípravou dieťaťa na MŠ-rodič postupne oboznámi svoje dieťa, čo ho v MŠ čaká, čo tam bude robiť,
     • pri nástupe je potrebné, aby rodič oboznámil pani učiteľku s rodinnou anamnézou dieťaťa,
     • prechod dieťaťa z rodiny do MŠ rodič uľahčí tým, že nebude s dieťaťom rozoberať vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ- lebo sa často stáva, že dieťa je pokojné, ale zbadá, že rodič má slzy v očiach, je neistý (vycíti z neho obavu) a následne sa dieťa rozplače, preto je potrebné povzbudenie, že to dieťa zvládne,
     • pri samotnom nástupe, je potrebné aby rodič lúčenie s dieťaťom zbytočne nepredlžoval,
     • rodič by mal dieťa ráno ubezpečiť, kto a kedy pre neho príde do MŠ,
     • rodič musí byť trpezlivý a nedať sa „zlomiť“ dieťaťom, ak práve dnes nemá chuť ísť do MŠ.

     Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa na nové prostredie sú: jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.

      

     Povinnosti riaditeľky MŠ:

     1, Riaditeľka materskej školy vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom s rodičom dieťaťa dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v MŠ.

     2, V čase adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ pedagogickí zamestnanci spolupracujú so rodičom dieťaťa s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti.

     3, V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas poprípade odložiť dochádzku na ďalší školský rok.