• Činnosť OZ

    •  

     Občianske združenie Detský svet Kaplna je dobrovoľné neziskové občianske združenie rodičov a priateľov školy. Sídlom Občianskeho združenia je: Materská škola, Kaplna 174, okr. Senec

      

     Ciele a predmet činnosti občianskeho združenia:

     Cieľom OZ Detský svet Kaplna je podpora všestranného rozvoja vzdelávacích a iných aktivít v MŠ a súčasne slúži na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na všestranný rozvoj a skvalitnenie výchovy a vzdelávania v MŠ Kaplna

      

     Činnosť občianskeho združenia je zameraná na:

     • podporu a organizovanie športových a kultúrnych aktivít
     • získavanie a poskytovanie finančných resp. vecných darov
     • podporu reprezentácie školy v súťažiach, prehliadkach v rámci obce aj mimo nej
     • ochranu a podporu zdravia a vzdelávania
     • podporu vzdelávania, riešenie výchovných , vzdelávacích a prevádzkových problémov
     • zlepšenie prostredia detí v MŠ
     • napomáhanie rozvoja záujmovej činnosti detí a zákonných zástupcov detí, spolupracuje s vedením školy pri organizovaní výletov, exkurzií, školy v prírode a pod.
     • spolupodieľaní sa na organizovaní rôznych súťaží pre deti( športové, výtvarné...)
     • zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja MŠ
     • združovanie rodičov a priateľov MŠ Kaplna

      

     Detský svet Kaplna, o.z. bolo riadne zaregistrované a schválené na finančnej správe

     https://www.notar.sk/poberatel/?actId=65392b52198e882dc07e8bc0

      

     Zodpovedné osoby:

     Miriam Holotová, Jaroslava Škrabáková, Zuzana Urbanovičová 

      

     Detsky_svet_Kaplna_Stanovy.pdf