• Odhlasovanie zo stravy

   •  

    Prevádzka: 7:00 hod. – 15:00 hod.                                                                                                  

    Vedúca školskej jedálne: Eva Izakovičová                                                                              

    Konzultačné hodiny:  pondelok – piatok        7:30 – 8:30 hod.  

                                          streda                           12:00 – 13:00 hod.          

                                         ( v prípade potreby aj na požiadanie rodiča)  

    Pomocná kuchárka: Soňa Stachová

    Tel. kontakt: 0948/ 021 965 alebo 033/ 64 55 129

                                                                                                                                                 

    Odhlasovanie detí zo stravy je možné oznámiť osobne, sms alebo telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach najneskôr do 8:00 hod. daného dňa.

    Ak sa tak nestane, rodič dieťaťa uhrádza plnú stravnú jednotku za prvý deň neprítomnosti dieťaťa v MŠ. Nasledujúci deň je dieťa automaticky zo stravy odhlásené.

    V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 hod.-13:00 hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie.

    Ak je dieťa riadne odhlásené na konkrétne dni a nastúpi skôr, je povinnosťou rodiča túto skutočnosť minimálne 1 deň vopred nahlásiť vedúcej ŠJ, telefonicky, sms alebo osobne.

     

    Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.