• Projekty

    • ZBER BATÉRII

    •  

     Od roku 2019 je naša MŠ zapojená do pravidelného bezplatného zberu elektro odpadu.

     Napriek tomu, že sme len malá dvojtriedna MŠ, podarilo sa nám v šk. roku 2022/2023 za odvoz vyzbierať 35 kg použitých batérií.
      

     Na zber použitých batérií máme v hale MŠ strategicky umiestnenú nádobu na to určenú.  

      

      

    • Adoptuj si kravičku

    •  

     V školskom roku 2021/2022 sa II. trieda - včielky zapojili do unikátneho projektu z prostriedkov Mliečneho fondu Adoptuj si kravičku, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. V tejto zábavnej edukatívnej súťaže sme si virtuálne adoptovali naozajstnú kravičku z Poľnohospodárskeho družstva Budmerice. Deti vymysleli adoptovanej kravičke meno: Cecilka, ktorú máme aj v pláne ísť navštíviť v rámci plánovaného výletu. Cecilka je neoddeliteľnou súčasťou každého dňa v MŠ.

     Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah k zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

     Hra odzrkadľuje skutočnú realitu starostlivosti o kravičky. Deti sa v hre učia, že iba kravička, o ktorú je dobre postarané, dáva veľa mliečka. Že kravičky treba denne nakŕmiť, dať im napiť a podojiť ich.

     S našou Cecilkou si deti užívajú kopec zábavy a pritom súťažia o množstvo skvelých cien

    • Logická olympiáda pre najmenších

    •  

     Predškoláci z II. Triedy-včielky sa už druhý školský rok zapojili do Logickej olympiády pre najmenších, kt. organizuje Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Súkromnou základnou školou DSA a mestom Prešov.

     Obsahom zápolenia je preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť úlohy, rozmýšľať možno aj netradične. Víťazom je každé dieťa, ktoré sa zapojí do riešenia logických úloh. Odmenou pre zapojené deti je certifikát (diplom) úspešného riešiteľa logickej olympiády.

    • Bosonohá olympiáda

    •  

     V školskom roku 2022/2023 sme sa stali účastníkmi projektu pod názvom ,, Bosonohá olympiáda“, ktorú zabezpečuje autorka publikácii Zdravé nôžky a Pohybová abeceda Marcela Kramplová.

     Jeho cieľom je sprostredkovať školám súbory hravých rehabilitačných cvičení na ploché nohy a iné odchýlky chodidiel. Projektu sme sa venovali počas mesiaca máj, keď si deti naboso vychutnali šantenie pri aktivitách naboso. Postupne počas mesiaca plnili úlohy, ktoré pre ne prichystali pani učiteľky. Vyskúšali si svojimi nôžkami aktivity nielen v triedach, na školskom dvore, v piesku, taktiež nohami skúšali kresliť, hrali loptové hry nohami, cvičili bosonohé rozcvičky... Hovorí sa, že chôdza naboso a čerstvý vzduch stimuluje mozog, naše deti si tak nielen rozvíjali svoju psychomotoriku, ale užili  si veľa zábavy.

    • Múdre hranie

    •  

     Uspeli sme vo výzve vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí  o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“ vo výške 500 €. Financie z projektu sme využili na nákup didaktických pomôcok na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti

    • Recyklohry

    •  

     Školský recyklačný program, do ktorého je naša MŠ zapojená už niekoľko rokov. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti detí v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Nadobudnuté teoretické poznatky deti prakticky aplikujú formou riešenia rôznych úloh, zapájaním sa do rôznych aktivít, ktoré vychádzajú zo samotného plánu recyklačného programu.

    • Separáčik

    •  

     Projekt zameraný na ochranu životného prostredia-hravou formou deti získavajú vedomosti o tom, prečo je nutné sa starať o čistotu nášho životného prostredia, získavajú aj praktické zručnosti v správnom triedení odpadu.

    • Voda nás spája

    •  

     Celá naša MŠ sa zapojila do projektu realizovaného organizáciou VODATUKE: ,,Voda nás spája“. Rôznymi pútavými aktivitami, hrami, experimentovaním, ktoré si pre deti pripravili pani učiteľky oboch tried sa snažili deťom ukázať, že sa voda nachádza všade okolo nás, je nevyhnutná pre náš život, a preto je potrebné si ju vážiť a chrániť ju. Do projektu sa zapojili deti vo veku od 3-6 rokov.

    • S láskou sa o mňa postaraj

    •  

     Deti oboch tried sa zapojili s pani učiteľkami do projektu pre malých pestovateľov a výskumníkov, ktorého cieľom bolo vyskladať si vlastnú záhradku z rôznych rastliniek pochádzajúcich zo Slovenska, realizovaného Stredoslovenským múzeom. Naše vyvýšené záhony sa zaplnili rozmanitými druhmi byliniek a lúčnych kvietkov.