• Rada školy pri MŠ Kaplna

    •  

     Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obce a samosprávneho kraja z pohľadu školskej problematiky. (§ 24 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov)

      

     Predseda Rady školy pri MŠ -   Peter Horváth

     Členovia:

     Ing. František Špirka – delegovaný zástupca zriaďovateľa

     Mária Holeková – zástupca pedagogických zamestnancov, učiteľka

     Adriana Köszegiová – zástupca nepedagogických zamestnancov, školníčka

     Jakub Köszikla – zástupca rodičov

      

     Voľby členov Rady školy sa uskutočnili  dňa 06.09.2023.Zriaďovateľ Obce Kaplna delegoval svojho zástupcu do Rady školy na zasadnutí OZ dňa 15.12.2021      

     Statut_Rady_skoly.pdf