• Poplatky

    • Školné (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ)

     • platí sa mesačne na 1 dieťa

                 20 € (predškoláci neplatia) – pre rodičov s trvalým pobytom v obci Kaplna

                 35 € (predškoláci neplatia) – pre rodičov bez trvalého pobytu v obci Kaplna

     • pri platbe uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, na účet zriaďovateľa, alebo osobne na Obecnom úrade Kaplna
     • pri platbe je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť meno a priezvisko dieťaťa, obdobie, za ktoré príspevok rodič uhrádza
     • aj je dieťa pri jaté do MŠ v priebehu školského roka, za 1.mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do 3 pracovných dní, odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ
     • samotná úhrada príspevku je evidovaná na Obecnom úrade Kaplna

      

     IBAN: SK31 0200 0000 0000 2192 7112

     • ústrižok s číslom účtu je k dispozícii aj na nástenke vo vestibule MŠ

      

     Príspevok sa neuhrádza v prípade:

     • ak má  dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
     • ak rodič predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
     • ak je dieťa umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu
     • ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (predloženie potvrdenia od lekára ak je dôvodom choroba, čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do MŠ)
     • ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku, alebo zriaďovateľ príspevok presunie do ďalšieho mesiaca na základe písomnej žiadosti rodiča dieťaťa

     Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne podľa VZN č.3/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach schváleného obecným zastupiteľstvom.

      

     Stravné (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania)

     Poplatok za celodennú stravu je   2,50 €/deň (s platnosťou od 01.01.2023)

                                         Desiata:     0,50 €

                                                 Obed:        1,20 

                                                Olovrant:   0,40 €

     • stravné sa uhrádza vopred do 10.dňa kalendárneho mesiaca
     • informáciu o platbe pripravuje vedúca ŠJ
     • stravné môže rodič uhrádzať buď poštovou poukážkou (vedúca ŠJ vopred pripraví a odovzdá poukážku rodičovi), alebo internet bankingom na VÚB Senec

      

     IBAN: SK87 0200 0000 0027 0759 5756

     • ústrižok s číslom účtu je k dispozícii aj na nástenke pri jedálni v MŠ
     • pri platbe internet bankingom je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť meno a priezvisko dieťaťa a obdobie, za ktoré je stravné uhrádzané

     Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov a príspevok rodiča dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín od 2-6 rokov a režijné náklady spojené s vydaním stravy zariadenia školského stravovania vo výške 0,40 € budú naďalej hradiť rodičia.

      

     Rodičovský príspevok (ZRPŠ)

     • uhrádza sa polročne v hotovosti pokladníkovi (p. Ľubici Horváthovej)
     • pokladník vopred zverejní dátum výberu príspevku v priestoroch MŠ

                         celoročný príspevok:        80 €

                         príspevok na pol roka:      40 €

     Príspevok rodičovského združenia (ZRPŠ) a návrh čerpania sa prerokúva a schvaľuje každoročne členmi rodičovského združenia na Stretnutí spolku rodičov a daný príspevok je pre rodičov záväzný.