• Profil školy

  •               

   Vízia materskej školy: 

   „Moderná, otvorená a kreatívna zelená škola, ktorá

         pripravuje deti na úspešný vstup do života.“

    

    

   Naším najdôležitejším cieľom je vytvoriť deťom bezpečné prostredie, kde sú rešpektované a oceňované ich nápady, podnecované k samostatnému riešeniu problémov a k vzájomnému rešpektovaniu sa.

   Hodnoty ako vzájomný rešpekt, sebaúcta, empatia, spolupráca, otvorenosť, kreatívnosť, dobrovoľníctvo a proaktivita predstavujú „základné kamene“, na ktorých stojí naša škola. Sú to kvality, na ktorých nám záleží a formujú základ našej organizačnej štruktúry.

   Východiskom práce pedagógov je rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých osobnostných stránkach s prihliadnutím na jeho individuálne vekové osobitosti, aktívne učenie a úspešné začlenenie do kolektívu.

   Vo výchovno-vzdelávacom procese preferujeme učenie formou hry. Experimentovanie, bádanie, tvorba hypotéz a postupov ako aj ich overovanie sú u nás prostriedkami nenásilného získavania vedomostí, skúseností z rôznych oblastí života detí.

   Materská škola je zameraná  na rozvoj prírodovednej gramotnosti, na aktívny vzťah detí k životnému prostrediu, environmentálne aktivity.

                                                                                                                             

   Materská škola Kaplna je dvojtriedna, poskytuje celodennú i poldennú výchovu a vzdelávanie spolu 45 deťom vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Umiestnená je v samostatnej poschodovej účelovej budove.

   Nemá právnu subjektivitu, čo znamená, svojím rozpočtom je napojená na obecný rozpočet a štatutárom materskej školy je starosta obce.

   Pracovný kolektív tvoria 4 pedagogickí a 3 nepedagogickí zamestnanci.

                                                                                                                       

   Areál školy poskytuje deťom priestor na tvorivo-pohybové a športové aktivity, pričom v školskej záhrade majú deti vytvorený priestor na environmentálne aktivity.

   Školská záhrada je koncipovaná tak, aby spríjemňovala celkové prírodné prostredie, je tvorená trávnatou plochou, tujami, brezami a inými stromami, prostredie dotvárajú preliezky slúžiace na rôzne pohybové aktivity detí.

                                                                                                                

   Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.