• Harmonogram dňa

    • Jednotlivé činnosti v MŠ sú usporiadané tak, aby boli pre deti pútavé. Vytvorený je dostatočný priestor na individuálne, skupinové a kolektívne hry a hrové činnosti. Harmonogram dňa rešpektuje denné potreby a záujmy detí. Všetky organizačné formy harmonogramu dňa sú  pedagogicky usmerňované kvalifikovanou učiteľkou predprimárneho vzdelávania.

              

      

      

        
                                                  
     ČAS ČINNOSTI
     6:30 - 8:00 Otvorenie MŠ, schádzanie detí, ranný filter, privítanie  
                    
         Hry a hrové činnosti podľa výberu detí  
         Zdravotné cvičenie      
                    
     8:15 - 8:45 1. skupina: Osobná hygiena, desiata    
     8:45 - 9:00 Dezinfekcia jedálne        
     9:00 - 9:15 2. skupina: Osobná hygiena, desiata    
                    
     9:00 - 11:00 1. sk. Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity - rečové, pohybové, 
     9:20 - 11:20 2.sk.    hudobno - pohybové, výtvarné, dramatické, grafomotorické  
            a iné aktivity realizované formou hry    
         Pobyt vonku - spojený s vychádzkou do blízkeho okolia,  
            edukačné aktivity na školskom dvore s pohybovým, environmentálnym,  
            ekologickým, dopravným zameraním    
                    
     11:15 - 11:35 1.skupina: Osobná hygiena, obed (11:45 - podľa záujmu odchod domov)
     11:35 - 11:50 Dezinfekcia jedálne        
     11:50 - 12:10 2.skupina: Osobná hygiena, obed (12:15 - podľa záujmu odchod domov)
                    
     11:50 - 13:50 1.skupina: Osobná hygiena, odpočinok detí    
     12:20 - 14:20 2.skupina: Osobná hygiena, odpočinok detí    
                    
     13:50 - 14:20 1.skupina: Osobná hygiena, olovrant    
     14:20 - 14:35 Dezinfekcia jedálne        
     14:20 - 14:45 2.skupina: Osobná hygiena, olovrant    
                    
     14:20 - 16:00  1.sk Popoludňajšie vzdelávacie aktivity - individuálne, skupinové alebo
     14:45 - 16:00  2.sk.  frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, hodnotenie dňa
                    
              16:30 Ukončenie prevádzky MŠ