• Novinky

      • Sme krajší, sme zelení, sme eko 🙂

      • Naša materská škola prešla počas leta viacerými úpravami, vďaka ktorým budú deti v krajšom a pohodlnejšom prostredí. Celá MŠ je zateplená s peknou povrchovou úpravou, na slnečnej strane pribudli vonkajšie žalúzie, aby sme sa v lete už viac neprehrievali a ak by predsa len bolo potrebné, vieme sa schladiť vďaka novým klimatizačným zariadeniam v oboch triedach. Vymenila sa aj dlažba na vonkajšom schodisku.

       Veľká vďaka za toto všetko patrí nášmu zriaďovateľovi, starostovi obce Kaplna.

      • Školský rok 2023/2024

      •  

       Milí rodičia,

       školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 04.09.2023. 

        

       Prevádzka materskej školy je v čase od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

       Príchod detí do materskej školy je ráno od 6,30 hod. do 8,00 hod.

       Odchod detí z materskej školy je v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod,

       prípadne napoludnie od 11,50-12,00 hod., pričom rodič vopred oznámi pani učiteľkám na triede, ak si chce dieťa prevziať napoludnie.

        

       Pri prvom nástupe do materskej školy (4.9.2023) každý rodič (za dieťa) odovzdá Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti v tlačenej podobe (tlačivo: Pisomne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti), vo vytlačenej forme je pripravené v šatni MŠ. Cez edupage sa tlačivo nepodáva. Najskorší dátum na tlačive môže byť 3.9.2023, tlačivo vypĺňa iba zákonný zástupca dieťaťa (nie starý rodič a pod.).

       Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa zákonný zástupca predkladá pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

       Podľa rozhodnutia ministra školstva zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie predložiť „Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast“, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Zákonní zástupci detí, ktorí neplnia povinné predprimárne vzdelávanie „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú. Potvrdenie od lekára môže byť MŠ alebo zákonnému zástupcovi zaslané aj e-mailom.

       Ráno pri príchode zákonní zástupci každého dieťaťa dostanú tlačivá (Splnomocenstvo na prebratie dieťaťa z MŠ, Súhlas so spracovaním osobných údajov, prihlasovací lístok na stravu), ktoré vyplnia a prinesú buď popoludní daného dňa alebo nasledujúce ráno.

       Všetky deti materskej školy sú prihlásené na stravu už od 04.09.2023. Ak Vaše dieťa nenastúpi hneď 4.9.2023 je potrebné odhlásiť ho v školskej jedálni a tiež v MŠ. V prípade neprítomnosti, zákonný zástupca odhlási svoje dieťa v daný deň najneskôr do 8:00 hod. (osobne, sms alebo telefonicky na tel.č. 0948/021965). Rovnako po chorobe opäť svoje dieťa nahlási.

       Zoznam vecí, ktoré potrebujú mať deti v MŠ som posielala v mesiaci júl emailom každému zákonnému zástupcovi novoprijatých detí. Zákonní zástupci, ktorých deti už MŠ navštevovali aj minulý šk. rok už vedia, čo ich dieťa potrebuje mať v MŠ. Zoznam potrebných vecí, ktoré majú mať deti v MŠ je umiestnený aj na nástenke vo vstupnej chodbe MŠ.

        

       Zaradenie detí do tried (umiestnený na vchodových dverách MŠ, na nástenkách pri šatni):

       1. trieda "Žabky": triedne učiteľky:  Gabriela Kösziklová, PaedDr. Adriána Krajčovičová

       1. trieda "Včielky": triedne učiteľky: Katarína Oravcová, Mária Holeková

       Pedagogický asistent: Mgr. Bibiána Kučerová

       Všetky potrebné informácie budeme priebežne zverejňovať na stránke našej materskej školy.

       Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

        

       PaedDr. Adriána Krajčovičová

       riaditeľka MŠ